Sinergija logo

Računarstvo i informatika

Studijski program Računarstvo i informatika omogućava sticanje znanja neophodnih za identifikaciju i algoritamsku formalizaciju realnih problema iz prakse, kao i njihovu programsku implementaciju upotrebom savremenih programskih jezika. Osim toga, dobijaju se neophodna znanja iz oblasti projektovanja i administriranja računarskih mreža i baza podataka u kompletnim informacionim sistemima koji su zasnovani na savremenim internet tehnologijama i web servisima. Posebnu vrijednost ovog programa predstavlja izučavanje teorijski zasnovanih mehanizama zaštite informacija u računarima i računarskim mrežama i njihova praktična implementacija u računarskim protokolima.

Studijski program je osmišljen u skladu sa potrebama savremenog tržišta i sa ciljem da se budući diplomci obuče za dobro plaćen i atraktivan posao.

Realizacija programa podržana je primjenom softverskih paketa kroz saradnju sa renomiranim svjetskim kompanijama kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco i CA Technologies (CA ERwin Data Modeler). Primjenom savremenih programskih jezika, studenti se obučavaju za rješavanje svakodnevnih problema iz prakse, što znači da se naši studenti, nakon diplomiranja, mogu zaposliti bez dodatnog usavršavanja.

Diplomirani inženjeri računarstva i informatike su kompetentni da rješavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

JAVA, PHP, Frontend, HTML, JavaScript, Wordpress

menadžer, projektant, analitičar bezbjednosti IT sistema, inženjer bezbjednosti računarske mreže i/ili CISCO, digitalni forenzičar, inženjer razvoja kriptografskih mehanizama, inženjer zaštite IS

administrator baze podataka, administrator Oracle baze podataka, inženjer modelovanja podataka, projektant aplikacija baza podataka, Oracle SQL, MySQL, Microsoft Access, SQL razvojni inženjer

analitičar, inženjer, projektant poslovnih procesa, inženjer zadužen za reinženjering poslovnih procesa

administrator, inženjer, menadžer računarske mreže

inženjeri za dizajn i razvoj korisničkog interfejsa web aplikacija, dizajn i razvoj korisničkog interfejsa desktop aplikacija, optimizaciju web / desktop aplikacija, razvoj Oracle interfejsa

programer web servisa, razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, razvojni inženjer poslovnih i/ili integrisanih web servisa, razvojni inženjer web servisa u Cloud Computing okruženju, razvojni inženjer zadužen za internet marketing i trgovinu

administrator web/aplikativnog servera, administrator virtualizacionih platformi

administrator Unix i/ili Linux i/ili Windows sistema

menadžer projekta razvoja IS, arhitekta IS, sistem analitičar, inženjer za modelovanje IS, inženjer za implementaciju, razvoj i održavanje ERP rješenja, inženjer za testiranje i implementaciju sistema, IT konsultant

Data mining i/ili Data Warehouse i/ili ETL razvojni inženjeri, inženjer za modelovanje skladišta podataka, inženjer za razvoj inteligentnih poslovnih rješenja, menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema

sve inženjerske pozicije u oblasti internet provajdinga, razvojni inženjeri za CMS sisteme, internet/intranet aplikacije, aplikacije za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, programer grafičkih aplikacija, inženjer za razvoj, implementaciju i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, razvojni inženjer elektronskog poslovanja, razvojni inženjer savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, bankarstvu, turizmu

inženjer iz oblasti geografskih informacionih sistema, razvojni inženjer iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za razvoj sistema za edukativne potrebe

Za upis na studijski program "Informatika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upisPored priznate i cijenjene diplome, studenti imaju mogućnost da steknu i dodatne sertifikate i licence.

Cisco Oracle MikroTik Microsoft Academy

Nakon diplomiranja na datom studijskom programu studenti se mogu zaposliti na sljedećim radnim mjestima:

 • JAVA programer
 • SQL programer
 • Web programer
 • PHP programer
 • Frontend programer
 • Wordpress programer
 • Web Services programer
 • Javascript programer
 • Android programer
 • Menadžer bezbjednosti IT sistema
 • Analitičar bezbjednosti informacija
 • Projektant bezbjednosti informacionih sistema
 • Inženjer bezbjednosti mreže
 • Inženjer bezbjednosti CISCO
 • Digitalni forenzičar
 • Administrator Oracle baze podataka / Oracle DBA
 • Administrator baze podataka (DBA)
 • Projektant baze podataka
 • Projektant aplikacija baza podataka
 • Oracle SQL razvojni inženjer
 • MySQL razvojni inženjer
 • Razvojni inženjer baza podataka (Microsoft Access)
 • Administrator/inženjer mreže
 • Administrator Windows sistema
 • Administracija Unix/Linux sistema
 • Administrator web servera
 • Administrator virtualizacionih / Cloud platformi
 • Administrator aplikativnog servera
 • Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija
 • Arhitekta srednjeg sloja
 • Inženjer pružanja internet usluga (ISP)
 • Arhitekta sistema
 • IT menadžer
 • Razvojni inženjer Data Warehouse rješenja
 • IT Solution Manager


books U cijenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspješnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS.

I godina
II godina
III godina
IV godina

Za upis na studijski program "Računarstvo i informatika" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis